UFP jaaƴoraama

0
1148

Ko ina tolnoo jooni e lebbi sappo , Hooreejo UFP ko dafanooɗo cellal haa ɗum addanimo, sabu kittugol ñaw ngu, ɗannaade o fay farayse ngam safroyaade. Lebbi sappo ngoƴa wonande ardorde ufp e jagge mum kala kono kadi ko wonande denndaangal gollidiiɓe politigi e ɓesngu Moritani kala sabu heen gooto fof ina faami darnde maantinnde nde o daranii leydi ndi. Gollidiiɓe politigi kala ina ceetaniimo wonde ko o jaalal tiiɗngal e ñawndugol jiiɓru ndu Wul Abdul Ajiiju naatnunoo leydi ndi e sahaa nde follata laamu Siidi wul seek Abdallaahi cuɓanoongu e nder wooteeji laaɓtuɗi.

Ñande 6 lewru suliyee e waktuuji 14 pawɗi hojomaaji 15, denndaangal hoohooɓe luulndo e gollidiiɓe politigi e woɗɓe ɓe njeyaaka nii e luulndo, pottitii to boowal laaɗe diwooje nuwaasoot ngam jaɓɓaade Hooreejo ufp hono Muhammed wul mawluud, gartuɗo caggal nde dañi jam e rafi mo wondunoo. Yimɓe parti o alaa keddiiɗo kono maa mbiyaa ko ɓe yooltiiɓe e ɓe njeyaaka e parti o sabu gooto heen fof ina wiya wonde Muhammed mawluud ko mo mum.
Sukaaɓe e rewɓe gooto fof ina weeyna, maa wonii ko araaray ufp walla portale makko, awluɓe e naalaŋkooɓe ina kuljina, ina njarfamo,yimɓe fof ina njetta Alla nde jaɓani ɗum en duwaawu mum en « yoo pele ndeftu ɗo ndewnoo ».
Nde o tellii e laana ndiwoowa, o rewi e suudu teddungal boowal laaɗe diwooje ɗe, ko Hooreejo Asammbele jaɓɓiimo toon, hono Mes-uud wul Bulkayri e wondude e Bojel wul Humeyd (ɓe o luurdi hannde to bannge laawol politigi potngol reweede feewde e wul Abdul Ajiiju) kono gooto e maɓɓe fof won seedantaagal rokki jaayndiyankooɓe tawtoranooɓe. Mes uud wi’i ko « M.M. ko musiɗɗam tigi rigi mo nganndondirmi no feewi sabu ɗoftondiral amen juutngal to bannge politigi e nder luulndo, denndidiiɗo caɗeele e welemmaaji kala. Yoo Alla rokkumo cellal no jokkiri golle » Bojel kañum holliti ko wonde « M.M. ko neɗɗo mawɗo mo darnde mum e nder leydi he humpaani hay gooto, ko o neɗɗo maslaha, tiiɗaaɗo haa ko ɗoon tan haaɗi ngootaagu leydi ndi, darnde makko e nder fedde FNDD e sahaa kuudetaa o ko seede mum ».

Hoohooɓe Goomu luulndo demokaratiyaŋkeejo (COD), hay gooto heen luutaaka pottital ngal e dow gardagol mawɗo lasal luulndo demokaratiyaŋkeewo (chef de file de l’opposition démocratique) hono Ahmed wul Daddaah wondude Bubakar Muusaa Bah, lomto gadano hooreejo e nder ufp e ardiiɓe partiiji jeyaaɓe e COD ; Caggal nde o salmondiri e maɓɓe, o etii rewde e lasal arnooɓe jaɓɓaade ɓe kala ngam salminde ɗum en kono o roŋki sabu polɓugu yimɓe ɓe feewde e makko, yiɗde yettaade mo, ko ndeen yuɓɓintunooɓe jaɓɓungal ngal pelliti yoo jol e oto o wifa yimɓe ɓe juuɗe. Ko ɗoon lasal otooji ngal alaa ɗo haaɗi laŋki e dow laawol Gamaal Abdul Naseer ina korna, ina mbeeyna ararayuuji ufp e portaleeji M.M. haa njoofoyi e damal galle makko, lommbi mo e juuɗe ɓesngu makko, mbaklitii gooto fof hooti cuuɗi mum en, caggal yenaneede waɗii fotde mum.

So tawii ngalɗoo jaɓɓungal ina foti fireede, eɗen cikki tan ɓesngu moritani e ciiri mum kala (gollotooɓe politigi, luulndo heen e wonduɓe e laamu heen, raneeɓe e woɗeeɓe, yaaruɓe yeeso e teeɓtiiɓe ɗo gootel, suka e mawɗo, rewɓe e worɓe) ina mbatti hakkille e M.M. e fawde e mum yaakaare wonde won ko waawi firtande moritani. Yoo Alla rokku UFP fartaŋŋe no heɓiri oon wune.

MHJ