Hawraande yowitiinde e baklitte nder leyɗe aarabeeɓe

0
1089

– Sabu teskaade sawraaji mawɗi inan njokki e yerɓinde leyɗeele Magreb e Mashrek

– Sabu teskaade wonde jangol laamuuji lorlooji, ƴiiƴiiji ɗi ZEYN EL ABIDIIN BEN AALI e HUSNI MUBAARAK woni fuɗɗoode ko lolliri hannde « Printemps arabe » ;

– Sabu teskaade hannde cahodingol ɓesngu Siiri (ujunaaje ujunaaje maayɓe, ujunaaje yimɓe gaañiiɓe e teemedde ujunere yimɓe mooloyiiɓe), ɗum fof sabu tiiɗkoyaagu laamu warkoyeewu Basaar El Asaad ngu nganndu-ɗaa, alaa ko waawi danɗndude ɗum hannde ;

HEERTO (Parti) UFP renndungo e batu mooɓondiral 3ɓu e ñalɗi 27, 28, 29 e 30 deesammburu 2012 :

– Ina luulndi leɓte bonɗe ɗe laamu Bashaar El Asaad fawi e ɓesngu mum

– Ina teeŋtina kaɓɓondiral mum e sippirooji leyɗeele aarabeeɓe ngam compugol demokarasi ;

– Ina ɗaɓɓi kormagol muuyaaɗe ɓesngu Sirii ngam yiɗde mum sompude laamu tuugiingu e demokarasi ko aldaa e naatgol heen jananiŋkooɓe;

– Ina waggina ardorde parti oo nde ummantoo dipolomasii coftuɗo e nder leyɗeele aarabeeɓe ngam wallitde e daɗndude e semmbinde ɓure sawraaji ɗii.

Hawraa ko ɗo e Nuwaasoot ñande 30 deesamburu 2012.

Batu Moɓondiral