Hawraande yowitiinde e iiñcuru juɓɓule dowla

0
1210

– Sabu teskaade feere nde rewaani laawol tuugiinde e yiɗde heeriinde laamu ngu e dirtinde wooteeji dipiteeji e meeriiji joofnuɗi lajal mum en gila settammburu 2011 ;
– E teskaade wonde ngol dirtingol wooteeji naatnii en e iñcuru bonndu yowitiindu e sariyaaji e juɓɓule haa ko ɗum jibini baasgol dagaade hannde Parlemaa oo e Gowornomaa oo ;
– E teskaade hannde, iñcuru juɓɓule demokarasii ɗe fonndetee ko e pollugol laamu gonngol, waasde hiisaade ɓesngu ngu, waasde hormaade doosgal leydi ndi e sariyaaji mum e yaɓɓude nanndiral gollotooɓe politigi nanndirnoo to Ndakaaru ;
– Sabu teskaade kadi ndeeɗoo waawnere ari ko e sahaa nde wellitaare to bannge demokarasii yedditaa e tee leɓte keewɗe ɓamtaa haa njoofii e warngooji yimɓe, ɗum fof ina addani en wi’de wonde M. Abdel Ajiiju alaa hakke yuɓɓinde wooteeji tuugiiɗi e demokarasii e laaɓal tawa ko goongɗuɗi, dagiiɗi.

HEERTO (Parti) UFP rennduɓe e batu mooɓondiral 3ɓal e ñalɗi 27, 28, 29 e 30 deesammburu 2012 :

– ina hiisii wonde paɓɓitgol wooteeji dipiteeji e meeriiji ko aldaa e kaaldigal ko yiɗde addude fitina e fewjude feere no ɗawiri luulndo demokaratiyaŋkeewo ngo e gollal politigi e yiɗde uddude kala dame kaaldigal jamyamal ngam ñawndude iñcuru ndu ; Ko ɗum waɗi eɗen ceedna renndo adunayaŋkeewo ngo e batte bonɗe baawɗe jibineede e kaa ngonka ;
– Ina hollira salaare mum nde aldaa e duttal e kala feere laamu ngu e yiɗde ɗum yuɓɓinde wooteeji dipiteeji e meeriiji ko aldaa e diisnondiral no min calorinoo wooteeji 6/6/2009 haa darnde ɓesngu moritani kala, wondude e gollidiiɓe mum politigi adunayaŋkooɓe ɓe, ngallini ɗum ;
– Ina ɗaɓɓiri partiiji politigi ɗii kala, pelle e teelɗuɓe rimɗanɓe koye mum en e pelle renndoyaŋkooje, nde ndiisnondirta mbele ina ndaarta feere nanndiraande ngam yaltinde en e iñcuru wuuraandu hannde ndu, ndeen feere noon waawata tan wonde ko darnugol gowarnama dental ngenndi kala, taƴɗo sañ yuɓɓinde wooteeji meeriiji, dipiteeji e hooreleydiyaagal dimɗuɗi, demokaratiyaŋkooji, laaɓtuɗi tawa ko e nder weeyo jam e deeyre.
– Ina hesɗitina korsa mum e cemmbingol mum denndaangal partiiji politigi, teelɗuɓe ngenndiyaŋkooɓe googanteeɓe e darnde mum yiɗde ndaartude maslaha ngam ittude leydi ndi e nder iñcuru bonndu ngu laamu ngu naatni ɗum e falaade peeje maɓɓe ngam feƴtude yimɓe.

Nuwaasoot ñande 30 deesamburu 2012

Batu Mooɓondiral