COD gango : Nelson Mandela daronde (Aljuma desanburu 6, 2013)

0
864

Daaru sukke ke, haadama renmun kume sere xoore ya toorinto ku noxon di, a ñi duŋaaren ya yi ho be ga katta hanqen wa ti du kitaye, ñeroye a do baanoye a ya ga ni Nelson mandela, Afriki banbuxu ke yinmanka xase a ya gada i jamaane ke gene na geesu katta hooraaxun wa, na a bogu xabilantaaxun di na a ro demokarasin killen di.

Ke suno noxon di, ‘Coordination de l Opposition Democratique’ a wa i duwanŋun walla katta Afiriki banbuxu ke tooren do a jamaane ke renmu, a do duna soro ku beenu su ga su i ga da Mandela raga duŋaare ya i ga a mulla teleŋoyen do toŋun nan ri duna ke di ma baane su gada i seran taqen kita.

COD jikken gani kebe ken ni ya demokarasin do teleŋontaaxun do baanoyen nan saxi do dunaasu batten wa, a suntaxo o ku danxanŋe ke Afiriki, a hatjinten wa moxo siri gelli daaru xa lenki yan xoto, yinmanko ya i ga xo ke kallaana ya, duruxotoyen kaara, siroyen kaara, yaaxranxaraaxun kaara, do na i jamaanen xanu.

Nuwasotu desanburu 6, 2013

Sehallenmaaxun soroba