Hamza saraye

0
868

alahadi deesanburu 29, 2013

Ahmed Uld hamza a ya ga ni Nuwasotu mara ke yinmanka xooren wa a da i xanne wara katta soro ku bataaxi hinnante di a ga sarene i ya, xa, a ma duguta sehen hana, yugu xoore be a gada o debi xoore ke hi bangandi duna tantu ku naxti su di, a ma bera su toxo a ga ma sigi a di ti debe ke toxon, gelli masalnu katta sunkayun do kire raxo kuudo debe ke ga telle kaane. Hamza heti sere be a me ganta kitene, jinna heti maleeka heti, Alla xa heti, haadamarenmen ya ni, xa kebe xullen ga ni a su da lenki ken ni ya, a kahini o jamaane ke do duna su soro xooron ya di, a liŋo a suno. Kutande ga nta do kebe ken ni ya Uld Hamza ku beenu su gagd a saama yere soro ku na a ya mulla dinata i su ya gelli saasa katta ma ssina gabo. Ku beenu lenki konsei ke di, i ra nta yi sere su bagandini a ga sikki xo Hamza moxo ke ya, ken yugo nta i noxo ke di, a su nta xo toore ke gana i tan do i kitten rondi gollu ku noxon di na sere wutu na sugandi katta ke golli xoore be debe ke hatajinte ga a ya lenki kiye ke di!

Yugu siren haayi, yugu soononten ya ni, demokarsin ya ni, a da golli sahaabante dabari Nuwasotu kominote Irbeeni ke da sere ge ma demu na a wari. Hanan wa, non ñi jamanu dantanto ya kittun di i liŋun baane ya ga dabarini i politikn baane yan dagana, i gaadon debillenmaaxu do maarenmaaxu do xillaaxu, Uld Hamza da kencu bogu no, nna non ña raxe ya soron su da baane ga nta hasu baane ya. Nuwasotu renmun su da. A da killun wuñi na golli raxo bagandi i siginton ga ni kiyen do wuro i ga i gollen moxon tu i ga debe ke xotanun tu i ga a wuron do a kiyen hatana me ya. A sigi na program dinka dabari kuudo debe ke ga telle kaane moxo be ti kaara wo kaara, ken golle raawayi debe ke sirondini na a giya ke haraaxu moxo be a gan xawa, debe ke ya ni Moritani duŋaaren wa.

Sa kuna, tooren ga ku beenu kitten di ke jamaane di suuxen ga i butten di katta ke yuga ya, i da hollanqun su texe. Golle be i ga konno nan ti a wa kinini xaaxonu ku ya ken ma bogu yaaxen di Nuwasotu. Yere politikin duuron yan da debe ke rage na atoxo halle ya na a kaba telle kaane killu ku su di, ne soron kuma dagye kaane be i do a gan xawa! Yimakitantaaxu duuro yan sigi jamaane ka kaanankonn gada gollun su raqun texe, nan bara golle su ga dabarini ma o debi xoore ke wa yanbene.

Gollimoxon ho gaben do a ho siren ñi meeri bogunte ke maxa a na ñi CUN ke yinme ya naabure ni, baawo i do duna kutten w a gollini doome ya, ke « Meeri xoore » be ga bogu i raawayi i golle ke su dabarini gelli ganni. Xa kuna, kamudunko, kun kiilun nta doonon wa, i kun kiilun na noqu tana ya yi a do ken ga nat baana ken ga ni na ke yugo hiinun bonon di ma a ga bono, na a xottun xoso, a ken golli buren su ni ya a i maxa a ga ti i na debe ke sirondini ya jamaaneken da! Soro gabu ig wurunu do kaho kebe toxon ga ni « coopérative de Doueirara » i ga do a yi kiyen do wuro, ho wo su nta i maxa ka nta Nuwasotu ho wo ho ma i rondi ga nta na Uld Hamza kaba gollini moxo ke su di. Keesu a nan maxa « yaaxe wari » i golle ke di, Ken ma a kaba! Yugo ke da kiilunun taaxundi, na kappallenmon kahu me, na a koyi Moritaninkon wa i gan katta ho be da. Digaamen su koni: donbi haayi beran haayi, i be su gan katta ho da, a baganden biren kiñe!

A golle ke bononden do i moxo su, ken do na hollanaun su texe a kaane ken ma a kaba a koyini nan ti o jamaane ke soro wa a di yugu (do yaxaru) i agn raawayi sikki soron da nan golli a su da, i ga n ta sinmene do i baanenu ya i ga chauvenin moxon dabarini haqtin su ya do xillaaxu do neqinde katta ho wo ho ga do tooren kaaran wa, na a ña duuda taqe ya. Uld hamza da a koyi Nuwasotunkon su nan a ma xille bogu xille di, a ma yugo bogu yaxare di, honbinnen do honqulle nan ti debe ke a su yan ka hu a di, sere baane ho heti, xabila baane ho heti, o su yan ñera debe ke gollun kaaran wa.

Ken moxo ya ni hankan naaburen do « deemandu » beenu yogonu ga da i ña du da i baane xalle i debun do i kadunkon xalle na kuttun taqe su bogu a di, a da ken su kutu bakka a yi, na soron su toŋondi. Naamen kahonu do hatanbakkin kahonu beenu ga ma demu ho kitana chauvinnu ku maxa CUN nabre ke di, i xa saage temini xo duna su moxo haabnkan xallen di. Nuwasotun katta du walla, debi xoore be xabilanu ku su gada me ñi a sirawun wure, baane su katta du walla debe ke noxon di, jamaane ke senben kitene o su ñonkoyen ya di !

Uld Hamza toore kewuccen wa, Moritani toori debe ke da du wari moxo siri ke yugo golli sirundi, do a noxudun xullaaxu, a gollen daga moxo kahini a sikken wa, do sinmayi siru beenu ga a maxa debe ke da, ku jukkunu su ga a yi ken xusa a do kuttu ku su hata me ya ku beenu gada a saama digira ke ya, ku beenu jamaanen halle i ra nta yi iu moxo konno, jamaanen noxon xa, i yinmemnu ya an du tu. Uld Hamza kato sikki toore ke kaane na i senben koyi a do tuwaaxu gollen kaaran wa, na CUN ro raxe kebe a do a gan xawa: a ya ga ni debe be Moritani jammneke renmun ho gabe gada me ñi a di nan taaxu doome ya. Ken moxo kuna a ma gemu tore ke soro lanpunto ku ya, naha su ga nta i ya a ga heti nan wuru do soron wa i ga du konno, ma i wa soro kitana, i kori i xinidan kitana, Uld hamza ro sornon bunten di ti a sikken do a gollen wa, do marayen wa katta soron wa do soobontaaxu, a wa a su haajun sirono, a ma baane bogu baane di, a ma nexu sere su ya.

Saasa ke, a ga daga taaxu jowoye di, yugo ke ma laato i soro ku ya de, Nuwsotunko. Keeta ke, a ken kahini debe ke yin manka xooron ya di. A me nta kori a biren gana kiñe, hiinun ga na yille, a kootan ga na ri Mortani renmun na katta i jikken saxa ke yugu xoore kanma ken ga xo Uld hamza hari ken ga ma liŋo Coopérative de Doueirara ke da!

Umar