Issilamistinun ya na Moritani bartinton yinman kaaxun wa

0
862

taraata deesaanburu 3, 2013

Moritani isilaminstinu ku ta hanan ya ni ke gelli i bangaye i ga roono sugandinde di koota be ga ni novaanburu 23 danginte ke, ti i politikin partike toxon wa, Tawasulu.

İ yan bogu hillanain wa toore ke partin dangi halle a ya ga ni (UPR), ken kuna lenki koota ke i ya ni senbi hillandi politikin nkaaran wa jamaaneke noxondi. Hi kurunba ya ni a ga ho gabe haraaxunu moritani politiki ke beran di.

Dipitenu ku do meerinu ku sugande be ga dabari novaanburu 30, 2013 i me sugandi bononte ma demu dabarini jamaanen ke politikin di, na a saxu xootiye kebe ga dabari a noxon di, na a wutu a joppadu ma a ga ñemene.

Isilamistinu ku parti, le Rassemblement national pour la réforme et le développement (RNRD), i ga a toxon tu Tawasulu a yan da waalen wutu kanmu ke sugandinde di, hari a ga nta hi sirono. Gelli gorda hana ke ga ñeme, meerinu segi noxon di Tawasulu da a ko nan ti i yan da kun waalen wutu, t toxo a danŋani ya keeta a do toore ke parti UPR i ga gumankatten dabarini tanjikke do karago noau tana beenu di.

Dipitenu ku sugande ke ñi a gada taxxadonu tanmi do naxato kini i ya, i wa hanqene nuaunu tunmi tana di. Ke taqe ni waali xoore ya hana isilamisti ‘maxayanxato’ ku maxa, i yinmenu na du xilli kundu ya. I ga ma kori i na a mulla ya i naa sigi ma i wa politiki ke beran taaxaado hillan ya na duuda tqae ya.

Tawasulu gada taaxaadonu ku beenu kita ken raawa sikki a ga ñaana barabnto ku senbe hanan wa. Rassemblement des Forces démocratiques (RFD), yan ñi ken sigira ya, ken be gani barante eglli kuranllen tooru ku beenu su gagda me batu Ahmed Uld Dadda ga a yinmankaaxun wa. A ken kuna a do i kappanllemo beenu ga COD ke di, partinu tanmi soro i me mugunton ga ni nan ti i nta kahini dipitenu ku sugande ke ya, ken moxo ya ni i gada killen wuñi Tawasulu danŋani bera duuron di.

Rahil gume be a ga ñi tini jamaane ke xirise Azizi nan girri jappen wa, ken ga xo « dégage ! » kebe ga giri o da ti araabin jamaanu ku ya gelli 2011 Moritni di, isilamistinu ku parti ke a ma hallahaayi na du kutu bakka COD ke ya sigi raxa baane gelli ken gada a ko nan ti i ke nta telle dipitenu ku do meerinu ku sugande ya. A ken du ñi ken ya dunku ma i wa ñaana ballaano ku senbe hanan wa. Hari a do i kappanllemo ku ga ma me mugu.

Ke heti ta hana be Tawasulu ga banka jaman di a baane ga regen i kaara, a demu kahini sikkaano beenu ga Front national pour la défense de la démocratie (FNDD), kaho be ga sigi haqatin kebe kudetan gada yinmanke be soron gada a sugandi bagayi senben kanma a ya ga ni
Sidi Mohamedi Uld Sex Abdallahi, Utu 6, 2008. Xootiye be gada ken batu, daganan riye ma Dakaru me mukke dunaasu jondi1.

Jamaanen yinmanken suganden dabari xortiyen di Suliye 18, 2009. FNDD da a xanu i na hardan yinmanke2 Masudu Uld Bulxairi Asable ke yinmanke ke ya sugandi kaane kuttun na a batu jamaane ke di. Xa kuna, Tawasulu ma ken mugu ti toru baane, a baane sigi ti i kaara nan bogu baranto ku su di na i yinmanken wutu ti a na tooren muuru ti i kaara baane a ya ga ni Mohamed Jamili Uld Mansur

Ken ma wase, sugande ke ga dabari nan yeme, yinmanke be ga bange ken ya ni kebe ga a yi saasa, :ohamed Uld Abdl Azizi, senerali kebe gada kudetan dabari 2008, ken nuqu xadi isilamistinu ku partin booxe bakka ballano ku ya. A ken yinme be a ga jaxsedindi « fayiyen gaben wa », Tawasulu parti ke sigi nan duŋe ken waali wutte ya kudeta gume ke da, ken baane ma a baga, a do hari UPR da kunkun kini me ya ken halle.

Yinlankunpaye ke moxon danbe o gana a haayi poliotikin kaara, he heti a siren gani, baawo a gana dalla sere su ntaxa saqa i kappllenmaaxun wa soobe maxa, a nan maxa ña i maxa xo Egipti ga ña moxo be, doonon wa politikin kahonu ku su ga gemu nan bara Mohamed Morsi do fererimisilimanu ku tooren wa nan kurallemo ku beenu gada a bogu a yi.

A me nta kori ken moxo na dabari Moritani noxo ke ya yere. Baawo, Tawasulu do baranto ku parti kuttun naxan ma demu xurana, a wa katta ñengeyen ŋa xadi. Ho be ga ken sababunu ken ni ya a gada ballanon yinmankaaxun boosi bakka i maxa ken baane heti — hari ken xeetunde gama koni nan bange sirin wa xo kiye — a su wa a tu nan ti RNRD kaho ke soro ku su na i haayini xo huuranjiinun ya, i wa yere lenki, i wa dooke xunbane.

Toore ke yinme ken danŋani, Tawasulu ni gajanllen sire ya. Parti be gada du raga isilamisti ken toxon bononden newen ya ni duna ke noxon di taaxu raxa baane. Ahmed Waida kuna partinke sehanllenmaaxun yinmanke a da non faamu moxon sirin xaamene. A gada ken faccari moxo be a ti i kun parti ke heti xo parti kuttu ku moxon wa, baawo i kun wa « leminan politikinun » i maxa, a nta xo sere baane ya ga kaane kuttun ga sooxono a halle, a ga ti ho wo ho i xa ti ken ya, i kun heti ken wa.

Kaho ke kaananko do a hanqaano lenki ho be ga toxo i da ken ni ya i ga i ke waale ñaxana moxo be kahini na i moxon gemun di katta dipitenu ku do meerinu ku suganden gorda hillandin wa. Lemunun tugunnun haga da i tehunun rondi, iga roono hollaqe wo hollaqe Nuwasotu di parti ke ga a mulla i na meeri gabu kita ma i wa meeri xoore ke yinmankaaxun kitana a ya ga ni communauté urbaine.

A ga ña moxo su toŋun kanma parti isilamisti ke da i taaxu moxon gemun di moxo sire ke sugandinde di jamaane ke politikin beran di. A yinmanko ku maxa ke su kite ti i sikken do i gollen ya siina gabu duruxotoyen do soobontaaxu.

Muusa Uld Hamed