Xannewaraye : MPR da a muuru CENI ke maxa nan ti sugande kebe ga dabari novaanburu 23, 2013 a na i buruxa

0
846

aljuma deesanburu 6, 2013

MPR Komite permenan soron da me ñi batu ya araaba deesanburu 4, 2013 i kaho ke daaxan wa, i be ga ni ken batu yinmanken wa i parti ke yinmanken ya ni a toxon ga ni Dr Kane Hamiidu Baaba, i taaxu tobbi baane ya kanma: novaanburu 23n dangi moxo

Komite permanan ke soron wa baane su da i moxo ko, i gada hiinun wari moxo be novaanburu 23, i su da me mugu na ako nan ti hiinu ku ga daga moxo be a nta xawa kundun wa, baawo i dabari xo gelli ganni xase jamaane kedi sugandindun ga ñi ñaana moxo be a ma haraaxi

Novaanburu 23n ke sugandinde da a koyi nan ti toore ke moxo su nta a maxa a gan raawayi sugandinde dabarini, moxo sironden kaaran heti, daga moxon heti, soro ku do i gaboyin balaaxu su, hiinin kori na kille batu.

Murtaninkon da a faamu nan ti ke sugandinde be ga dabari jowoyen di kun du, janxa i ñi a mulla ya na o jamaanen rengabu kuma yere a do ku beenu ga gunnen wa, yirigande de gada soron taxandi kahini RAVEL be bitanten ga ni

O lahi tinim ya novaanburu 23, a na xoyi leminan sange ya yi toore ke gada a moxon gemundi lenki kaane gelli CENI ke siginde i du danŋa, a gan rantayi hari baane dabarini, a ga nta a tu ho be ga saqa i kanma.

Ho be o gan raawayi a konno yere, ken ni ya novaanburu 23n ke sugandinde ma ho wo ho riti a ga ma ña saagati hallen ya, demokarqsin kaaran wa a na ñi CENI ke yan moxon ya gada ken su sababu kahini toore ke yinme gada i kitten ro gollu ku di moxon be ken do kuranllemo ku sikken di na soron xobo, na yogonu baxabaxa ken do fayiye kebe ga dabari jamaane ke nuqunu ku su di.

Xakuna, Mpr yinmanke ke ñi a gada a ko gelli nan xaso toore ke soron da kahini politikin soro ku do kappallemo ku su nan ti sugandindu ku i nta kille batta baawo i moxon ma siro, ken du yan sigi a gada kaayiti sanqi na tobbo karagi ko a noxon di kun raagañi o kisini na o bagandi ke gunba be o ga a noxondi o ga kori bakka o ga birene a di gelli 2008.
Toore ke gan ñi a ga terinke moxo sirin wa, genpin sa ma Moritani ga yinmaera wuti a na waase roono ke kunme di ti sugandindu beenu moxon ga ma gemu, soron ga ma me mugu i kanma, i bigtanton ga ni. An gana hombe tihi an na ken ya hatana.

Komite permanan ke gada a korosi moxo be a da a korosi nan ti novaanburu 23, 2013 golli buru gabu dabari a na ñi CENI ke ya gada i dabari. O gana a hayi jasedindu ku beenu su ga bange katta fayiyen wa bironu ku di ken do kaayitinu beenu ga sanku, ho tananu beenu ga dabari gelli nan xaso, ken do na sugandindaano yogonu kaayitinun sankundi, na bironu yogonu duguta kaayitinun sankundi CENI ke ga bara i kinni parti politikinu ku soron wa, ken do buttiran terendu beenu ga dabari na sorn raga kran renmon gada i yogonu joogi, sere ra ntayi a su konno na a ñema gooli buru beenu ga dabari ke koota di. Ken baane heti, novaanburu 23n sugandinde ke i da zuccen dangindi na 24 leeri saxu a kanma ken do killen ma me wutu.

Kebe o gada a korosi o baanenu heti, baawo hari ku beenu ga kahi golle ke ya i ga ro, i yinmenu yan jaxasedi nan sehe nan ti golle ke ma kille batu i da o digaame ke toŋondi hari a gana ñi i ga xiñi ya nan ti ma i gan daga kahi golle ke ya a ga ña moxo su.

Xaakun, duna jamaanu ku da golle ke batu na a korosi gelli joppaade i da faamu nan ti a n ta katta raxa sire ya, ken yan sigi i ga ma korosindaano wara riini. Manta UA baane ya ni a ga giri i banten di nan ri, a yille du kumana xadi toxo siren wa, ken ma a baga a yille tini sugande ke xura a da killen batu, a mungu do fayiyu ku beenu su ga dabari golle ke noxon di a da i torun sutu kun su kaane ya. Ken yan sigi Komite permanan ke da a koyi ti senbe nan ti UA da golli bure dabari ken ga a koyini nan ti a nta a mulla demokarasin ga roono Afiriki noxo ke di.

Komie permanan ke gada a wri moxo be, kaayiti kebe yinmanke Kane Hamidu Baaba gada a bagandi ken baane yan katta o bakka ke kunme di, a dalla a jewo ma politikin soro ku su ga saage katta ken wa, baawo a baane yan toxo killen ya.

Komite permanan ke sinme halle katta ke sanga rege be toore ke gada a dabari, a wa a muurunu toore ke maxa na i buruxa, na CENI ke guruja kaho be ga ma sers su killun taaxundi gelle joppado ma lagaru, a wa muurunu soro ku su maxa i nan taaxu nan sehanllenmaaxu toŋu kanma ma o wa bakka ke kunme di gelli 2008.

Nuwasotu, 12/04/2013

MPR Komite Permanan