Ahmed Uld Cheix sinmawu : Ho kurunba wa kinbanka

0
718

Taraata deesaanburu 24, 2013

A me nta kori a na ñi o jamaane ke baane ya ni duna ke di sugandinun ga haraaxini koota su newoye kanma hari seliŋe ga nta gilli i xabaanun kanma, dipitenu ku do merinu ku sugande be gañi xawa dabaarini deesaanburu 7 a bogu yaaxen wa 21n ya.

Honne su danari o na ti xari o nan maxa xorti a an hoya bono dini (on sigi). Sugandu bveenu gañi xawa ñaane gelli oktooburu 2011, i di yillandi halle na i saagandi, na a saxu jamaanen kaayitinun ga ma siro, ku na ti me mukke ma dabri hana, ku nati sehallenmaaxu, ku na ti suganden soroba, a wa laatono ti moxon danbe ke su ya.

Ho wo ho ma toxo o ga ma a mugu asaable ke taxandi sikka hillan kurunbanden wa nan ti a ma kille batu, xa ken do i maxo su a ya haga hinna killun kutunu o dan wa, axa a wuccen yeme gelli ha be ga telle ma siino hilli lenki? Manin toxo a ga ma konmi nan ti sugande nta dabarini ma o moxon su gan siro a ga gemu?

Ken di i moxo su, i haga dabari o su taanun kanma a na ñi hiinu « réunies », ma kahime ya, hari a gana ñi baane ke ga ma demu kitene. Barantan kaho ke be ga ni a ma danxanaaxu su kita nan ti ma hiinu ku ga xure, ken kuna a ti i ta nta a yi, i kitte nta a yi.

CENI KEBE ga ni a moxon ma gemu hari koota baane, ken bange gorda hana ke gollun noxon di. Kurallemo ku hakke ke soron ga ma « senbe kaara » ken da a koyi nan ti a ma hataji sere ga tini i wa sikki hankan parti kaane a ga na ñi a ga nta killi xulle batta, a ga demu a yi ya i ga na ho wo ho ñi i kaane i ga a tonno.

Partinu ku beenu i gada i gijinmun katu katta ke tuuri (xulli) baraxatr ya a toxon ga ni UPR, i katta a kolan xuurundini nuqunu dantanto di, Roso, Wadin Naga, Geru, Kankosa, Tentaani, Jigenni, Kubenni, Nema do Nuwasotu muqataanu naxati. Joŋaadun wa i ga ma demu bakka toore ke maxa ken ga ni tootre su ya, keti kinbanka ke haayi ke ni du ya bagandini sugandinda « xooro » ku maxa, debigumu beenu a ga ntaxa i maxa?

Kebe ga sigi debi xooro naxati – i roxo ga heti – Kubenni yinme ga kahini i ya, kun su kahumnton ga ware baranton kaaran wa, wure ya na ken wa. Keti haraaxuyi junpe ya haayi keni gangini o yaaxon kaane kundu kinbanka xoore ke ya? Ho be gan huŋo tanhille siine dangiyen halle demokarasin di, xori a da a bagaya keeta Moritaninko na i yaaxon wuñi keeta, i ga ntaxa kanna parti/hanka ya, ke ya ga ni ta hana be a ga wakkile kumene assanble ke jaman wa a baane dan wa?

O gana a korosi kebe su ga dangi, nimisyen na ko xa danŋani birenbe bartanto ku ma kahi sugande ke ya? İ raañi kattana dipitenu do meerinu kitana ba a ga huŋono kebe ga ñi i maxa hanan wa? Hiinu ku ñi yillan kuppene ba?

Hari a gana ñi ku beenu ga sahe i ga ma gabo (ken ga saxu i ga ti soron nan bara sugande ke), o gana a do ku beenu ga kiñe sugande haqen katu me, ma o gada a wari nant UPR yan munnahe, a da i sugandaanon do xanon su saha sugandaano ku toxonun di.

Mani hon yi xewene ballanon ganna a muurunu i soron maxa i ga ti i nan daga i toxonun saha gaboye maxa? Ken yan yi UPR tallan tanpindini mobo buru, a su nta xo debi xoora barante ke Nuwasotu. Xa taalin gada a kon moxon be… nan ti xusun sangana Xunba halle ya, xa birennu i wa sanga bure sangana.
Ahmed Uld Cheix

lecalame

SHARE
Previous articleKOD da i balle ke tallen xoton di
Next articleJaxasedi