Birani do xibaarindi kaanu benu ga ni Alakhbar do Cridem haga sigi ti me ya, hanka ke terinkaanon ya ni

0
976


Sere kallin digiranun juurande : a lagarun ma siro
alahadi janvie 5, 2014

Soro beenu ga haadamarenmen hqaen tangana i da me ñi Wocci aljuma ke janvie 3 ti IRA do Kaawtal do Covire… toxon wa- ken noqu be sere kallen ga dabari a di siina bononta danginto ku di nan sinme do ken wa. Ken noqu baane ya ni xadi jaman hurunkunmun ga soxe a di soro duurun da i gada i kari xafun kanma i siginto a na ñi i ta ma daga i kitte ma daga soro ku ñi a mulla ya na me kahu me nan duwa, nan salli huru ku dan wa, i na yille ku beenu soron ga toxo ke hiidi terinkana i ga ho be konno.

Salle ke ñemayen halle, Barani – l’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) xirise – a do i kanpanllenmo, i joppe hurum ku soron terinkanden wa. Ken haqati ya ni sandarmanu ku ga ñi a dukku i da i marahanun soni. Gerenaadinun bonte ti kaaro ku su ya. Ken noxon di, a ken hanxaana ke bogu i kittun do i taanun di, a ntaxa du seeda, Mariamu SI yaxaru ku beenu ga kara xirise, Sow Jibi, Kaatale Yeelitaare xirise, Mamadu Alhuseinu Kane, Covire xirise, Kunba Kane, IRA xirisen batta maxe, i da kun raga.

« i ga lahi ke golli yaagunte katta sren haqen hanxaano ku muxundini, yaxaru beenu kiinanu ga kume i kiinanu ya, alhatiimenu beenu haabanu ga kara kun siina buru di, i da xibaari kinnano dantanto musu na i yigandi na i musu nan giri ti Bogge kudo i na xibaare ke hilla moxo be a ga genme toore ke ya, nan i xzenu sorn ya yi na i katu, nan xenu soron naaburun wa na i bonon di gaara bure do Alla hinnayu », sedaanon konne maxa. Toŋu ni wo gaare ni wo, katundaanon kukun haajun ñi ho baane ya yi, na seren haqen hanxaano ku gollen bonon di i nan maxa i xaniidan kita a ya ga ni hiinu ku nan xura a su da kebe ga dabari kun siina dunbu di kugume be do haabe be ga toxo ken di a nta ñemene. Katunde ke wa riini ho naha ba a ga hanxaano ku kabana i gollen dabarini katta haqi siginden wa, a na ñi ga ntaxa gilli keeta i ga tini i wa dagana juurandi xaburinun wa?

Ken nan laato buru. Ho b e ga katta kallanon ku xaburunu ku juuranden wa hari baane ra nta ken kabana lenki katta xunbane.

Hin fo hana, haqi sigindaano ku i ga ho be mulla i da a kita, i da i sallen dabari katunde ke do i moxo su, a hillan di Ballanan kaho IRA xirise a ya ga ni Biran, duna sdu wa w yugaaxun tu, a da i xanne wara katta soro ku ya digaame be a gada a wutu na moxon gemun di ke golle halle sibiti janvie 4 – nan ti i ke i do i kaho ke i na i kaane ya maxa, i nta saagene halle. A da a muuru Moritaninkon su maxa i be su ga toŋun mulla, na i kittun kahume na i deema i ga jaman hurunkunmu ku bangandini jamaane ke noxon, di moxo be. A ti i ke ma i ga daga Ajlati, Jreida, Tiiginte… kahini nowunu ku beenu su i gada Moritaninkon kari na i hitta jaman hurun kunmun di.

Ken dangi halle Birani da i butten tuyindi katta hanka ke kurallenmon ga xenu soro ku ta moxo be, ken do soro dantanto i ga hanka ke jiibandi, i ga sooxono, i gfa a mulla na karinde ke muxundi, na haadaman kaba kiñene Wocci ya. Ho be ga katta ken wa, haqi sigindaana ke da yogo toxon ko a ya ga ni Caamu Jonbaari nan ti a wa kahini ku beenu ga a mulla xibbre ke i nan danpu a kanma a nan maxa koni, « yaagu xenpa ».

A da guma bure booxo xibaarindi ka be ga ni Alakhbar ya nan ti ken ni toore ke konpen ya ni a gana lahi ho wo ho a ga a tirindini. Birani mame katta ken xibaarindi ka ya, baawo a da a ko na a saha nan ti a ga giri Amiriki a ga ri aeroporon wa a da Moritani Ulamaunun do politikin soron digan buru na i ka deesaanburu 27 danginte ke a ga gilli tuutrnen wa ho ga telle koyu hanqe jaman halle. A ti xadi Alakhbar da hon konindi i ya i ga ma demu a konno wocci dagaye ke xibbren wa, a ti i ke kuna, Alla wa a tu, Annabi wa a tu, i do Alakhbar me seede me ya wocci.

Ken dangi halle a ma mungu baawo a da nahhadi gille hana Cridem xa ya, nan a wa xibaaru sahana kun ga diganburun konno katta IRA ya, ku beenu ga kun xibaaru ritini i do toore ke ya na doome, in kanjan toxonun kini du ya, i ga toxonu wuttu kun ga ni ho be ga xo Mohamed Uld Boilili a do Umar Uld Bilali.
Ti haqi sigidan kaho ke toxon wa Mohamed Baba Said da soro ku sinmandi nan ti i kun hanqe ke killen xullen ya ni, i gajan wa do gaare ga nowu su yi ya, komaaxu ke baane heti, xillaaxu baane heti, loxosinde, xa ho wo ho ga sorn hasono me ya gelli saare koota ken ga moritaninko yogonu toqo halle gelli i ga saare koota be, i kun gajanŋa ti ken su sababun ya a ga jamaane ke di hobe ga xo Zenaganu do tago. Janxa ginen wa a maxa yinben kanma.

taqadoumy