Jaxasedi : Sugandi danginto dipitnun do meerinun da maaxa janbantxxxo xoore CENI ke gada a dabari

0
812

araaba deesaanburu 25, 2013

Alliance Populaire Progressiste, Parti ya ni a ga ñi kahini ku beenu do toore ke ka masala doome kahini baranto ku partinu tana nu, ma ken ga sikki na kaho taaxundi sugandinde keeta a ya ga ni (CENI) ke.

Xa kuna, jikken ga ñi ti kaara be wurugayun giri ti non ya, baawo ke kaho gada gollim bure kebe su dabari sugande ke di a da a su ju.

Ku gollu buru da a tuyindi soro ku su ya nan ti o ga saxu ku beenu ya, i nta ho tu bicca in sugandine monxon gemun di, sakkati i na demokarasi riti a ga deejo ritini jamaane ke noxon su di, toore su hatajinten wa ken wa.

Na a saxu ku saxiirranto gollun kanma, ploitikin soron do jamaanen renmun su konto moxo be ya a me ga ma demu ñaana o su ga me mnkku. Xa kuna ke sugande dangi halle ya n i a ga xura baane su da janbaye ke junpen ga ni moxo be.

Tuwanbalaaxu ke do bitean binni golle kebe ga dabari ken do ku saxiiranto gada kaaran wutu toore ke da moxo be nuqunu ku su di sere ma demu a m walla, na politikin soro kuttu ku gaja, a su nta xo o parti ke, ken xura a su da lenki.

Alliance Populaire Progressiste, ga da hiinu ku hayi, na i faccari ma a ga dugutana, ken do gollu ga ñeme moxo be

 A wa a tuyindini Moritani danman wa a do dune kunten su ya ke janbantaaxu xoore be ga dabari gollu ku noxon di ken do kaho ke toxon bonoyenwa.

 A wa a muurunu politikin soro ku su maxa baane su nan sinme xibaare ke kanma me haarenu wa kitene ken wa, a gana ñi CENI ke ga taaxu ti na killu kurunbo ya riti demokarasin do sugandin moxon wa jamaane ke su di, xa kuna a ma bogu ti ken kille ya o gada a wari omxo be.
Nuaqsotu deesaanburu 24, 2013
Biro Egsekitif