Jaxasedi

0
827

Tenenŋe janvie 6, 2014

Maxanbaane yogo da du roxondi ti sahande katta o haari senne ke(KNG) na hatandin gollu sa xu a kanma ken do xillaaxu. Kooni xawyaaxu xenpe!
A ga a seeda ma a ga nta a seeda, ken saabu da, a ma baxu moritninkon baanenu ya de, i diinan di, xa a baxu duna silaamin su ya yi, miliyaari do taxande haadama renme duna ke noxon di.

O ku xa ga UFP, o wa a tuyindini:

1) o ballen wa do o butten wa katta ke sahaye a do wure ke kebe ga a di

2) gango nan ti ke xibaare nan maxa soro dantanto hikkin di xa a nan xawa warene kiiten ya kitten di, moxo kebe a gan xawa ken ya ni a ho siren wa.
Nuwasotu janvie 6, 2014.

Sehllenmaaxun soroba