KOD da i balle ke tallen xoton di

0
804

Taraata deesaanburu 24, 2013

KOD da hanqila haraaxiye masalan gemundi UNAD daaxa ke ya. İ ga ho be mulla: na i moxo ko katta gorda 2 kebe ga dangi deesaanburu 21 a ga ñeme moxo be. KOD yinmanke ke ga digaamen joppana ti « o bara janbantaaxu sugande», ken ga giri « na a saxu toore ken ra nta yi sugandi xulle oxon gemundini». Ken sababu ya ni KOD gaa muuryunu kiyen do wuro « ku sugandindu nan buruxe ma ho tananu moxon wa sirono a na ñi soron su gada me mugu i kanmma xuraye kanma . »

Ken halle KOD xirtise ke da a tuyindi jama ke ya, butte be ga i maxa, ti ho be gan huŋo 500 sere i gada i boox i gollen wa Tasisti a do MCM, toore ke ma hari texu na a saxu a kanma. Toore be i gada a tuuma nan ti a yna sigi ma golliranu ku ga walla ma deesaanbure 21n sugandinde ke ga dangini i nan toxo ke xibaare konno. Kod xirise ke yille a tuyindini jama ke ya bononde kebe ga SOMAGAZ xa ya lenki koota ke, i ga riini moritninka gabu bogu i gollen wa ken raxe xa ya. Uld Dadda da a korosi : « Yim,anke be ga ma jamaanen renmun daro, ken ra nta yi tini golliranun na i daro »

A ga jaabindini i gada a tirindi ha be ga katta digaame be US haaritaaxzunten gada a ko a ga moritaninko tiigana do i sewoyen wa sugande ke ga dabari me mukke do deejo kanma, nan ti ke sugande da killen ya ŋuñi Moritani da katta yinmera wutte demokarasin kaaran wa, Uld dadda ti o na a korosi ke heti ta hana be a daronte haari taaxunte ga sehene kundu ho be ga katta jamaane ke noxon gollun wa, saado ken wa a da a tuyindi nan ti ha gada i ke yinme lasama oksidantonu ku i ga i danma su ñaana i ga hanxene do selladun hiinu (xo bonondaano), i na mungundo jamaanun noxon hiinu, a ya ga ni soro ku.

Ho be ga katta xo Tawasulu gana lahi saagene katta KOD ya a bogu halle jaman di nan kahi sugande ke ya, yinmake Uld Dadda da a tuyindi nan ti ken saxu parti ke yinme gada ho be sugandi i du da ya, xa, i gana a muuru KOD ken maxa, ma a ga taaxu a na a haayi hiinun ga moxo be na a saxu kaho ke killun kanma

lecalame