Haari siginte katta Wocco

0
875

Ñokkonte
Seede digaamu hinnanto

Hurunkunmu ku naxati wa saqa kaaren di, (i ya ga ni Ba Hamadi Amadu, i na ti Dono; Lo Bubakar Hamaat, i na ti Leyoun; Ñang Hame Amar i na ti Sanba, do Muusa Denba Sow) kun su i da i hitta Waabunde diga ke noxon ya di, ken halle ya ni i maaren tinto hilli yogonu gada i wari kun ya ga ni Habi Muusa Sow a do Aisata Jeng, nagaana yogo haaratiine a toxon ga ni Awbek ken yan da i koyi i ya. Tanpille do siino karagi halle non ña ten wa.

Barka, sere be kiilunga ma hogu, i da a ken xa siginten ya kari. « O ku da hi buri buren gaben bira yere ya », Sow Denba Korka renmun baaninbe yan da ku digaamu ko. « O ku ga hoobe mulla, soroba nan taaxu a ga muurundini, ma hiinu ku gan xura birenbe, ku golli buru kamanu ga tuyi na kiiten wurundi i kanma ya ». Idirisa Amadu ken wa siino segi yan ñi a maxa a haaba ga sankunu. A aaxi yugo Denba ken do a aaxi yaxare Farmata, kunku nta i haaba tu, garde xasen yan yi, i da a raga, i yille telle a raga na a xannen kutu fecrie 1990. Slamata Sow siino naxati yan ñi a maxa a haaba Idirisa Amadu moodin ya ni, axa, soldaasinun da a siginten ya surusi. Gelli ke a do i gidan yaxaru Jenaba, Aminata do Aisata i kori mungunu. Mani xa ni? Ko xa ni? Ko yaamariye ni?

Ke riye gemu jama ke su danŋani: « hiinun jonpaadun ya ni ke wuren wa ke ya moxo siri o ku a xerexerente ga ni. Kebe ga toxo o ku di keeta, o ma ho tana ko, o ti a nan xura ya tani ».

Lecalame