Wocci sinmande ke ñaxa (Bogge) : Mexellenmun texe kanme

0
993

araaba janvie 8, 2014

Kahonu beenu ga sigi du da (Kawtal Nyelitaaré ; COVIRE, COVICIM, IRA, Collectif des veuves, SOS Esclaves, AMDH) Aljuma janvie 3 i da ma kahume i ga amulla na ñaxa dabari katta soro ku beenu i gada i kari i siginto xafun kanma. Inali dangiyn halle (2011, 2012) do Sorimale (2012), Fonde Modi Arf diga ke a ga Wocci ( kilometaranu 18 bogge saahelin wa), soro ku su da ma ñi doonon ya nan giri ti denillenmu beenu ga honkaaro kun ga Fuuta do Nuwsotu. Ku soro beenu su gari i ñi a mulla ya na hurunkunme taga non wa yinmu ku beenu naxti i gada i siginton kari no na i bulu kun baane di da ken noau baane ya ti i nan sinme. Jibi Sow, Kawtal Nyelitaare xirise a ga digaaem joppana, a da jama ke sinmandi karinde ke ga dabari moxo be, na soro ku tiiga i gari gaboye di kundu.

Sandarmanu ku kanuden do i moxo su katta soro ku ya, i xa ñi doonon wa biran kebe jama ke ga kiñene digira ke ya, gollu ku jonpe ti duwanŋun ya ken do salle marayen do sunon do sinmayen di, ken do Alquraana aayenun xaranŋe, ken su ga dangi i da huren sallen xa sigin di ken raxa baane ya. Jaagabu ku wa sikki i ga tini i na hankan yaamariye riti. « O ku ma hataji de ken wa lenki», jama ka di jaabi ku digaamu ya yi, , « gelli kan bire ni i be gana ñi telle salli hure ya, maaxa an gana ñi hurunkunme tagana, an ga hankan yaamariyen tirindini ? ». hiinun joppe bonno gelli deprtama ke xiri su yogonu gari i gada jama ke, ken kori roono i haqilen di, i ti hi buren ya haga dabarini o yaaxon wure. İ da i xanne wara jaagabinllemu ku mexellenmen giri, i da i yaaxon texe, a wa gilli ti kaara ke su ya, haqi sigindaano ku kahini debe ke soro beenu ga bogu katta i ya nan giri Wocci baane ma a hille i hunen da, i beenu ga ñi a mulla nan tagandi digira ke ya. Kurallemo beenu ga giri ti kaar wo kaara na a wutu Bogge, Baabaabe, do Mbañi, i gada i gijinmun haga mexellenmen wa, yaamariyen ga giri i da ti Bogge perefen wa, H’Mada Ould Cheikh Ould Khattra, a yinme wa sikkino ken hanqati ya, a ken da a raganan ti « i haayi naburi bonondini ya na xootiyen riti », ku jaagabillenmu da katunde saxu ku soro ya, yaaxe me a me wari. Axa digiragume ke yinme ñi a gada a ko jama ke da nan ti i taxa non soxono keeta baawo huru ku bulunton ga non ya, nan ti i do soro ku wa doome i do iyan kanpa suno ke di, xa kuna ken dangi halle, i gada a te ke bonon di a da muuru nan ti na i ten jonkon saaga i ya.

Biren kebe huru ku marenmun ga sigi, baane su ga i moxo konno, i ga seedene, ken dinma ya ni sandarmanu ku xa gada yaamariye ke bohu yaaxen wa « na bara ke xurandi saasa ». i ma hari a dugu hari soro ku gana i jaabi, non do no, i da bunan girindi, baawo jama ke ma i terinka, gardenun xa da i deema golle ke ya. Ken kuna, sere xase heti, lemine heti, moodi xoore heti, jura ke ma sere su do kiilu toxo ken noxon di. Yinmenke Birani yinme, a bogu i kitten do i taanun di, nan xiti jura ke wure. IRA yinmanke ke toxo saranlene. Ken noxon di militeerinu ku xirise tinto ay nan ti a da: « A na kan moxo », a haayi ke, «an yinme na a haayi, lONI piri ke wa riini an kisi ba ? » Xaramoxo Mohamed Baba Said, ken na IRA kaho ke ya di, a ga ñi xibaare ke hillana a ti: «lONI de i soro beenu ga taaxunu Moritani ma i gada a xillen korosi… ken gana dangi ma soro dantanto ga kite moritani toore ke noxon di i ga tini nan ti ke golle kundu Wocci noxo ke di katta kara huru ku ya, Isiraiila ya na a wure, i kamannu i na mungu a konno nan ti, a me nta kori a na ñi buna jura kebe gada soro ku wundi yere a giri ti Isiraiila kaaran ya yi »

Ken noxon di perefe ke yaamariyen kanma sandaramanu ku da soro dantanto raga. Kane Mamadu, COVIRE xirise, Jbi Sow a ken ni Kawtal Nyelitaare xirisen ya, Kunba Dada Kane IRA Moritani xirisen batta maxe, Kajja Fall do Maimuna Alfa SI, ken ga kahini yaxaru ku beenu kiinanu ga kara hedde ke di, ku su kahomanton wa i da i raga wucci lamaane ken halle i da i wara.
Bunturanbuyi

Leerenu hilli dangiyen halle ya ni, hiinu ku ga saage i moxon wa. Jama kebe su gari i katta i ñaxa ke dabarini, i da i sallun su gemundi na Alla ñaaga huru ku da neema do xafariye ya i danman su. Kane Mamadu a do Birmi Dah Abeidi baane su da digaamen wutu, na sandaramanu ku ke golli bure ayiba katta ku soro beenu gari ti Alla ya, ken do golli bure su ga dabarini han xanne ke ya. Sere kalle ken do xillaaxu, Birame da atuyindi nan ti i wa sikki do kallano ku maarenmun do i renmun wa : « In ke ri yere lenki kuudo na a tuyindi axa ya nan ti, in do axa wa doome, ma ke hi gan xura xo kiye, ken gana dangi, ku beenu gada ke golli bure dabari kiiten nan wuru i kanma ya golli buri dabaraano. Kao nata in yillandini halle, xaalisi nta in yillandini halle. O ga ho be mulla kenni ya huru ku maarenmu i na i seraaxun kita killen do teleŋon taaxu kamma. O gollen ya ni nan sigi huru ku renmun da, na o kitte kahu i maxa ma toŋun gan bange koota be. Ku beenu gada ke golle dabari kiiten nan wuru i kanma. tooren ra nta yi yanpana a ra nta yi bonondaanon muxundini. Perefen ra nta yi o kabana sallini o ga Alla ñaagana huru ku da neema do yanpye ».
Sibiti ke IRA Moriani yinmanke a da masala dabri katta Nuwasotu xibaari kinnaano. A tirindindi « manin sigi», «politikin partinu ku, i ga nooge, ma teye, isilamistinu, ho hasonto de i danman su, manin da i kaba sikki huru ku soron tanten wa? Manin sigi i ga bara i gollen dabarini moxo be a gan xawa ke seran kallin xibaare di? Ke sigi raxe kundu, in wa a mulla na in xanne wara katta o xaalisin ministiri a ya ga ni Caamu Jonbar ya. A saaxan baano de a haaban baanon wa kunmen di. İn wa a muurunu a sunpun danman su maxa a do moritani renme ga noqu su maxa, i yinme na a haayi ti i du ya, i nan kiiti a ken [Caamu Jonbar] do IRA do Kawtal do AMDH hanxaano ku beenu ga daga Wocci naxa, i ga kati doonon wa, nan wu, kuudo i na soro ku deema i na haqi lemaane kita a ya ga ni, i nan katta i hurun wuunu. Manin sigi neege, neeganllenme, saaxaxren do haabaxren ga kahini ku beenu ga ti a soron nan maxa salli i hurun kanma, yaagun do roxoyen xenpen n i ken ya»
O na a xa sinmandi na ti tanjike do jaman hurunkunmu hilli ya ni i gada i wari moritani ñiiñe ke yaaxen kanma. COVIRE yinmanke ke da a muuru nan ti tooren gada kille be bagandi me 2011 i na a bogu yaaxe i ga a mulla na « topogarafin palanu dabari, kun ga deemandini moxo be na taagumancon ro kallano ku su hurun kunmun wa gelli Endepandaasi» a na ñi «kallano ku sunpunun ga kattana i juurana […] ».

Caamu Mamadu