Woote Senaa faɓɓaama

0
969

Woote Senaa faɓɓaama haa e lajal ngal anndaaka tawo, ɗum ko kuulal ƴettangal e batu hilifaaɓe laamu ñalnde 7 lewru abiriil 2011. Hol ko saabii ɗum noon ? Anndaaka tawo walla kam won sikkuɓe saabii ɗum ko yiɗde laamu nguu jaɓde wullitaango luulndo ɗaɓɓunoongo yo wooteeji ɗii ndirtine haa kaaldigal waɗa tawo ngam yimɓe nanondira e dabi gorwori ɗo wooteeji poti tuugaade haa laaɓta. Ngoon wullitaango noon, laamu adii ko salaade ɗum e konngol kiliifu mum kalfinaaɗo fiyakuuji ndernderi leydi, won wiyooɓe kadi, alaa, laamu nguu ina wondi e caɗeele nderndere sabu luure mum, eɓe paayi so wooteeji ɗi mbaɗaama, ɓe kebori ko fooleede.

Luulndo ngoo noon miijo mum ko caggal kuudetaa Abdul Ajiiju e wooteeji ɗi laaɓtaani e hitaande 2009, ina moƴƴa nde yimɓe ummitantoo wooteeji goɗɗi, nduttoo e siynude nanondiral Ndakaaru “Accords de Dakar”. Ngaal nanondiral noon ina jeyaa e ko ɓuri himmude e mum wonde laamu nguu ina foti yuɓɓinde “kaaldigal kuuftidinngal”hakkunde mum e gollotooɓe politigi ngam nanondirde e geɗe gaddotooɗe kisal leydi ndii, e tabitingol demokarasi. Ina jeyaa e ɗum « lelnude dabi woote » nanondiraaɗe, ko ɗum waɗi luulndo ngoo (COD) walla kam yoga e mum en kawri ko njaadataa e Ajiiju e woote so wonaa kaaldigal waɗa tawo, yoga e geɗe laaɓɓitinee.

E nder ko nanaten e haalaluuji walla e jaayle, wiyetee ko Abdul Ajiiju wiyi “ina jaɓi kaaldigal”, kono noon ɗum dawataa hirndataa, sabu ko taaroo yirloo tan o waɗata, teskaa nii o heewi haalde ɗum tan ko so Dental Orop (UE) hollitii mo wonde ina joganii mo ballal, kono tellintaa ɗum so wonaa o hollira ɗum wonde a mo heblanii haaldude e luulndo ngoo no wasiyoraa e “Nanondiral Ndakaaru” nii. Sahaaji kadi o wona e yiɗde feccude luulndo ngoo, o nodda ɓee wooda ko o haalani ɗum en, o nodda ɓeyane wooda ko o haalani ɗum en goɗɗum, heddiiɓe ɓe o joña ɗum en, o hollita tan won e luulndo ngo so o heɓii ɗum en, heddiiɓe ɓe kimmanaani mo. Teskaa e oo sahaa ko Hooreejo hilifaaɓe laamu nguu heewi noddude luulndo ngoo, tawi noon ko o nanndiranooɗo wonde kaaldigal ngal waɗdetee tan ko e makko walla kam mo o toɗɗii e ko laaɓti haalata ko e innde makko .

Ko waawi heen wonde fof, so tawii faanditaa e paɓɓugol wooteeji ɗii ko jaɓande luulndo ngoo wullitaango mum, ɗum ko huunde moƴƴere fotnde maneede, kono yo annde kadi ɗum fof foti wonde ƴaanyorgal mum ko “kaaldigal kuuftidinngal” hakkunde laamu e gollotootooɓe politigi kala ko yowitii e fiyakuuji ngenndi. Filñitere huɓindiinde leyɗe aarabeeɓe e oo sahaa ina foti rokkude laamɓe aarabeeɓe e aduna oo kala winndannde wonde ɓesnguuli pooɗanii ko demokaraasi e ƴellitaare nguurndam mum en. Biyɗo ina faloo ɗum fof noon yo heblano wiyeede “DEGAGE!”, ɗum noon, haaldeede e “teyre” joom mum ɓuri haaldeede e “waawnere”.

Maamuudu H. Joop

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here