Miijo UFP ko fyti e sababuuji ɓeydagol ɓeydugol cogguuli ?

0
890

Hol ko woni heen peeje UFP ?

28 feebariye 2011

Hade amen naatde e mbunndi mbunndi miijooji amen e ko saabii cogguuli ina ɓeydoo ñalnde kala e nder leydi men, a min njiɗi jubbande on huunde e ko min ɓulnii heen.

E toŋngol

Ñalnde 6 saawiyee 2011, gardiiɗo ministeeruuji oo hollitiino dipiteeji – e no aadoraa nii – hol no laamu makko anniyorii siynude golle ɗe halfinaa ɗee e dumunna. E nder haala makko noon, o taataaki hay seeɗa e ko yowitii e ɓeydugol cogguuli ɗi.

Tinaaka maataaka, e nder balɗe seeɗa caggal ko o haali koo, rigaango mawngo ummorii leyɗeele Tuunus e Misra. Laamu Moritani giddi no ɓoccitiiɗo e ñoƴƴitel jamma. Ɗoon e ɗoon ngu hebli feere udditgol ko wiyetee “bitikaaji ballal walla faabu”. Jagge mayre coorii leydi habrude ɓesngu ko “laamu miskineebe” Asiis fewji koo. Ɓe mawninii e haala maɓɓe yiɗde hollitde ko ɗeeɗoo caɗeele fof, addi ɗum en ko no aduna o siforii e sahaa hande oo nii, teeŋti ɗum noon e tiiɗgol cogguuli ɗi. Jeereeji aduna ɗii fof ko noon cifori, ɗe mbiyi.

Ko goonga nii, alaa ko leydi men waawani won e cogguuli keewɗi, sibu ko noon aduna oo doottiriɗi noon. Kono, laamu ngu ne ina felnii, sibu mum waasde ɓulnaade peeje e nder leydi men, tawa ko peeje baawɗe ustude tooke, wonaa kay ɓeydooje caɗeele e mette.
Hol ko ɓeydi saɗtinde nguura ka?

1 – Kala ko ina somee caggal leydi men, ko ɓuri sokleede to banngal nguura , heerorii ɗum ko yimɓe seeɗa. Waɗii sahaa, ma ɓe ngon 15. Hannde ɓe ɓuraani njoyo (5) walla nii 3 dong. Gooto e maɓɓe tan ina jogii hattan e mbaawka farlinde ko welaa, e no yiɗiri, e dow somotooɓe heddiiɓe ɓee, alaa ko haali soodooɓe ko ñaami tan ɓee. Kaaɗoo mbaawka noon, ngandee alaa ɗo tuugii, alaa ɗo ƴaañii so wonaa e laamu, sabu mbuus o ko dennndaaɗo, eno paamirton.

2 – Won wiɗto laaɓngo feeñnini no cogguuli ɗi mbaydi e ngañaari ɓurtundi paweeteendi heen ndi:

• Ko fayti e suukara : e nder 100 mbuuɗu kala somorannde mangasiin, joom mum ina gañoo heen 39 mbuuɗu e ko fawi;

• Wonande maaro : 100 mbuuɗu somoorande to mangasiin fof ina jibina 49 mbuuɗu e ko rewi;

• Wonande gemhe : 100 mbuuɗu fof ina jibina 16 mbuuɗu e ko rewi.
Kala kadi ko waawi fawtaade heen goɗɗum e ɓeydaare, ko kamɓe tan taƴata hattan mum.

3 – Ina jeyaa e ko ɓeydata coggu isaas e gasuwaal, ñalnde fof, yiɗde sukkude jolɗe booñuuji laamu sabu ñalnde kala koko ɓaaftete. Ko fiɗɗetee ñalnde fof noon nafata ɗum ko hebbiteede. Ɗum saabii ngol ɓeydugol.

Laamu nguu noon fotnoo ko heptinde e yuurnitaade ɗeeɗoo geɗe tati limtaaɗe, ƴeewa no safriri ɗe. Kono alaa! Feere mum ko udditde ko wiyitee “bitikaaji ballal walla faabu”. Ɗiin bitikaaji njari ko miliyaaruuji jeenay (9000 000 000), ɗi tuugnaaki e bidsee etee Parlemaa, yamiraani. Ɗii 9000 000 000 ni ndewaani e sariya, mbaɗaa kadi ko e juuɗe neɗɗo gooto walla yimɓe ɗiɗo ɓe mbiyno-ɗen ko kañum en tami kala ko fayti e comogol caggal leydi.

So ɗum ŋiimaama, firti ko e nder 1 380 000 aadee, ngal ballal waawi naftude tan ko yimɓe 600 000. E nder 100 neɗɗo fof, ngal yettotoo tan ko yimɓe 23 so woodii. Ndaw tampere, ndaw ngaanumma e mette e oo coƴ !

So en kiisiima yimɓe 100, heen 77, limteteeɓe ko roofolɓe tigi tigi alaa ko ndañata e ɗiiɗoo bitikaaji “laamɗo miskineeɓe”.

Goonga goonga, ngalɗoo ballal, so ɓennii fuuntude e ɗaaynude, jogori naftoraade bitikaaji ɗii tan, ko somotooɓe mawɓe ɓee e yeeytooɓe rewɓe heen ɓe.

Nganndee noon, peeje goɗɗe dey ina ngoodi to baŋnge miijooji amen, baawɗe ustude e hoybinde caɗeele gondaaɗe ɗe. Ene heen jeyaa:

– bitikaaji “ballal” ɗii, yo pirte. Lomtinee dokkirgol nguura ka, Alla meho, fayde e ɓesngu ɓurngu lohde nguu, e yimɓe ɓe ngalaa hay gollorgal gootal;

– haɗtude heedi-heeda e nattude jinngande e wuuranaade yimɓe seeɗa heeroriɓe somuya caggal leydi, teeŋti noon ko fayti e geɗe nguura cokleteeɗe ñalnde kala.

– ustude, e ko ɓuri yaawde, won e cogguuli: Kala ko ina jara 100 mb, yo uste 15 mb. Tee ɗum haɗataa somotooɓe e yeeytoɓe ɓee dañde ngañaari, so ndeereeru woppii;

– sosde goomu tawa golle mum ko yuurnitaade e reende njeeyguuli ɗii yo ndew laawol.

—————————————————————

Kala jiɗɗo humpitaade ko woni e mbunndi mbunndi ciimtol ngol parti oo waɗi e ko fayti e «La flambée des prix : causes réelles et propositions», ina waawi udditde lowre internet www.ufpweb.org, walla jokkondira e jooɗorde fedde nde to Socogim Tefrak Seyna.

So ɗum ɓennii, winndande ndee fof ina anniyaa waañnjiteede e Pulaar so Alla jaɓii.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here