Moritani ke su ti ke!, o ma bogu kunmen di Hana

0
343

Moritani ke su ti ke!, o ma bogu kunmen di Hana
Teneŋe Oktoburu 24, 2011

Ke digallenmaxu be i ga ti jammanen ya ho ni, kooxan demu a sinmana nan ti a wa riini ho saara a ga heti digan duuro halle, digan duuro be a do jamaanen soxulangan laatu me buru? Ke tuure be ga nat hri baane faamunu, a ga ma duŋe ho wo ho toqo gelli joŋaa dun wa, a danxanaaxunten ga ni nan ti toŋun na i ya maxa kaaran su ya, a ga a sinmana gaare kanma nan ti wunion na i baane, i gan laawayi ke jamaane sirondini.

Toore be ga a sinmana nan ti sinmayu tana ga be su maxa ken na ho tana ya muurunu, maaxa a lahi i do a na i “xalle ke” ya taxandi ma in a boosi a yi. Toore be ga nta a tu hoobe ga ni me sooxiye polikin kaara a do xonna xotaaxu. Ken halle toore be ga o su xallen ya na, in baane xalle. Hari ke dillemaaxu watunte a duŋe a yi nequnde ya kanma, ken ya ni a ga kare ke be ya a na yintanŋe baane ya lasamana.

Ke digallemaaxu ma ho wo ho saara a ga heti digan duuro be yinme do taanu ga nta a yi, naha su ga nta a yi kaaro ku su ya, o ga an a guuga moso sirin wa, ma o ga da ken wari.

I be ga na lahi ku digaamu faamunu, an yinme nan taaxu an na ahaayi hana soro ku beenu ga da me katu do ke digallemaaxu dabariden wa: Paritinu beenu ga ni El Wiam do APP do Paritinu hilli tananu beenu ga da du kahu baranton wa, i su kahumanton ga muxu gabye ke partinun jaman di. Ke ya ni maxan yette ke ya.

Ken kuna a xullen wa kiilu gume su maxa nan ti o ra mañi katta ho kitana ke ya halle.. ku beenu su ga saxu ke digallemaaxu ti soobe maxa, i ga da a wari a ga saare ti ke be, i ga an haayi ti kaane do halle, buntun wa tallan bakka, na a saxu masala be ga huŋo xasu muuma dagannan riye, ken do a ga da ho be bonon di soro naabre wa:

_ A ya ga ni na ho kahu assabile ke soron wa, a do sena ke, baawo ku sugandinto beenu naha su ga nata i ya a ga ma ña na toore ke nahaxan tallan gabon di halle, jamaane be o wa a tu nan ti 60% ke bireene xotan ya di;

_ Na HAPA yilln na a ña polikin digira, ke ta, ser su ra nta ñaana HAPA sere an ga heti hati pariti baane sere, Naanun saage minni ti xoqu;

_ CNI xa hooraaxun toxo gunne, na nuqu saxu a kanma ken ga jammanen xuon korosinden ministeeri ken ya ga killun sigindini a ya ga sinmayun su kinni, ken wure ya ni, CNI ke gollen toxo dabarinde ya;

_ Na jammanen baanaxxun digaamen kunkunba an atoxo bitendi, ke baanaaxu be lenki koota ke o yaaxen ga a yi bone be ga katta a yi;

_ Na kommaxun saha jamaanen saritin di xo golli bure ya, a an ñi du na su wa a tu nan ti ken sahe na a sugandi gelli Sidi Ould Cheikh Abdallahi toore, na ke gollim bure bonon di, xa kuna ke be ga toxo ken ni ya a ga ma bogu yaaxe di ;

_ Ken ga na dangi, na ke bera wutu kuudo na politikin soro yogonu gaja, baawo saasa ke sere ga na ñi ñaana baranto ku yinmanken wa, ma an gan ña meeri maaxa dipite, ke ya ni gaare! Duna su wa a tu nan ti ke digaame nta katta sere su ya Ahmed Daddah ya halle! Ke ti i munŋa i nta a tu nan ti sere be i ga da an sugandi an nan xawa sikkido ku beenu ga da an sugandi hiinun ya yi hana, saado ho tana ken do i daroye su.

Ho wo ho ma haraaxi jamaanen xirisen gollun di, moxo tana gan dabari a na o lasama;

Digan baane ma koni katta BASAEP, a lagaru nta konini, a hinna toqo Ould Abdel Azizi ga a mulla moxo be.

Hanxatin ke be o yaaxen ga dulli buren do ñaanun ga katta jamaanen wa, na sa saux ke kaawayi bure be gam killen di katta yere, digan baane ma koni katta soxaano.

A haayi ke ni, xasu muuma lenki o digallenmaanon do he be ga ri. Ke su ti ke!
Biren be o ga da a wari masalanŋe be ga dabri 2008, a ga lagari moxobe, ken ga xooro moxo be ti jamaanen xirisu, do Tuwwana su ga o maxa, xabilanun xirisu ken do soro beenu su ga duŋe kudeta ke be ga dabari ken dinma, kahin haari taaxunto beenu ga i jamaanun danŋani yere Nuwaasotu, o ga an a haayi i ga da ke eb xiri Dakaaru me mukke, a ga lagare moxo be, duna jammanu ku su seedaaxun halle.

O ga an kiilu kita ti ke be su ga dangi, ma o gada at nan ti ke toore digallenmaaxu a da ho tirindi ken ga ni nan danxanaaxu nan ti killi xoto kite ho be ga katta masala ke ga dagana moxo be, ken do a nan xoto nan ti ho be ga na koni ma a ga bogu yaaxen di.

Xa kuna, in ga nta xa jikken xoso, ke digallenmaaxu joppe ya a na ñi kille su ga ma kuti, wunon na baane ya yi, a do I gajanllemo beenu ga am gaja sooben di, ken yan sigi masala ke ñeme a ga joppe moxo be ya a ma sahare su riti ti polikin sooxiyu ku jaaranden da, a doa jamaane ke xota gabu ku. O ma bogu kunmen di hana de!

O na Alla ñaaga ku beenu garo ke masala di ti butti xulle, ma i ga da kiilu kita keeta, kuttu ku xallen yan xotonta, o kaara o wa ti : « ida hadumanten xoqe kutu a ti waaga a na funti ».
Maarega Baaba/ Faranci

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here