Gold Rush : Eli Uld Seneiba konne maxa

0
805

Gold Rush : Eli Uld Seneiba konne maxa
Taraata novaburu 8, 2011

Moritaninkon raawayi i xiris hana ke faamunu a ya ga ni Muaawiya Uld Taaya, a ma lasame, baawo a ken da i toore ke taaxundi, bonondindn ya kanma, a ma huxu ti a yi. A waxatin wa, fayaana nta a di, hongume nat a di, baane su ya honi i du ya, sere su nta tini i hunen da maxanña xaalisi bononden kaaran wa. Jamaanen manankunmun ñi xo deben gunbon ya sere su n ta i hunen kabana. Baane su su wa du kuunu moxo be ga genme an wa laqe nta a konno (a gana a gemanda an na kuyindi a di).

Ken do i mocxo su Uld Taaya ken gollun do a diggamun da me wutu, baawo a fayi nan gaara, a ma sere kaba fayini, a ti o nan yige ma o ga homu, on maxa sehe, a nta gaare siitini sere su ya.

O ga ma ñi o ga taaxu ti kebe ya, ken ni ya Generali Azizi toori xase ke sopoma a ga ri ti hi kurunbo do digan kurunba kan yan da o lasama.

Gelli joŋaadun wa agenerali da du toxora tuŋunte, soobonte, a ga haqene ti bonondinden na bogu jamaanen di, yogonu kite nan saxu a digaame ke ya, na a raga ke yugo me soobonte nta hanxaana xoren ya ni.

A da bonondinden jabaxu na a kahu golli buru beenu ga jamaanen toqo halle nan ti i wa gjanŋa ti taanin do kittu.

Ken noxon di tooren naaburen korosinden noqun dabari, ka bega sikki do bonondinden gajanŋen xa sigi, ken su buttiran kanne kanma, fayaanon kittun toxo i ga sarallemne.

Ke su yillen ga kare, I da soro beenu ga ma ho wo ho dabari raga na I hitta kasonun di a na ñi I ta ma daga I kitte ma daga, ken noxon di ku beenu ga da jamaanen hayi kun wa hinna I kaane maxa a su wa I maxa I kaanun di, I wa sigiraxa xooron wa. Ken ya ni digan duuro xahun kanma Williamu Sheksipeeri ga da a ko moxo be.

Diaggame dehonde da jikkenun xose, o munugu do digaamun wa. O muggu ya naaburin xannaaxun ga seren roono raxe be ya.

I gaara jammanen renmun da, Moritani renmu mantooran wa hinna yere, a da senben kita lenki ya

Baawo, Taransiparansi Interinasionali konne maxa 178 jammane noxon di Moritani sigi 143n di gelli Azizi toorer ke, o jamaane ke ma demi sikki ke sigira bure me abada bononden kaaran wa manta ke toore.

Yinmanken ya op maxa tunka xo Endonun moxon wa, fayaanon su da I kappun bangandi, jamaaenn naaburen ya fan yitten wa killen xannen di,i be su gana giri an an sagare a wure.

Jammanen ke xirisi kurunba a do i kanppallenmo, soron ga nta im giri ran tu, id bononden hollaqun wuñi nan mungu do haqe ti jamaane. i kun ra nat ken dabarini. Baawo taganda xaayan saama, i kun gana hari ti i wa ho sirondini, tagaado kebe ga I ya a do sironde nta me wuttu.

Seren su nta sirono kundu, ku beenu gañi i buurun xawondini ti PGA kurallenmun taqen wa (I gan xawa ho be yigana), kun gada tooren kita, i da ho tallan kahu i tan wa, katta jamaanen naabuiren yigaye a ga xo Gold Rush, xirise ke kuna, a ma ña xirise xahu baawo ho wp ho kara a ya honi butten do hallan taanin wa.

Ken saabu da, a da naaburen xirisen sigiran wutu na jammanen korosindan sigiran wutu ti Informatikin wa. Jamaanen naaburen ga bogu kaara su a xenne a kitten ya di a ya ni hydrokarbirinu taxanda, tagandaana, jaarandi yokkun kinin da, ka gaagaana.

Ken baane heti, mini, petiroli, tangiyin kurunba, a su na a maranden ya di, Generali ke noxon nan xoora a wa diktaterinun seerana xo Ben Ali, Mubaarak do Qdaafi kun beenu ya baane su ga a di a naaburen ga jaatene ti miliaarinun ya dolaarindi, a ga na sukke kundu a wa riini huŋo ku su ya naabure.
O da a tu nat Egipti do Tinisi do Libi diktaterinun ku i ma lagari moxo sire di, i naabure fayinten su saage, janxa o nan maxa kunu, ken ya na diktaterim tana su dukku, o nan taaxu na a halle haayi.

Shaekspeeri Teaataran da a ko nan ti : lagarin sirun yan hasu ho wo ho?
Eli Uld Sneiba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here