KOD : Flash info

0
756

araaba janvie 8, 2014

Kod yinmanko ku jaman da me kahmue a ga i yinmankaaxun wa Ahmed Uld Daddah a ya ga Koordinasio ke yinmankaaxun wa ke hanxati, i da me kahume lenki nelle ke nan terende dabari katta kunda pori a ga El Mina nan dagd i haailen toxo doonon taaxaano ku hanqatin kebe yinbe garo i ya daaru teneŋe ke.

Jama ke da yaaxen saxu bono kebe yinbe ke gada a dabari soro ku ya, i da soro ku terinka i hatajinton ga hoobe ya, i ti Kod do i wa doome tanpiye ke di. Jama ke da tuyindi nan ti toore ke ya haaratintaaxun da ke golle su kiña soro ku ku ya doonon wa, na a saxu toore ke ga ma i korosi harui baane.

Nuwasotu, janvie 8, 2014

Sehallenmaaxun soroba